9.6. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА

1.    Порядок користування бібліотекою

3.1.       Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (у традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їх копії з бібліотечного фонду та через МБА у тимчасове користування. Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом ІППО).

3.2.       Профільні документи, яких немає в Бібліотеці, можуть бути замовлені по МБА згідно з існуючими правилами.

3.3.       Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.

3.4.       Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

3.5.       Особисті книжки, журнали, ротапринтні видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до Бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.

3.6.       Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

3.7.       Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов’язаний повернути або пред’явити бібліотекарю для продовження терміну користування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.

3.8.       У разі звільнення з ІППО або закінчення курсів підвищення кваліфікації користувач зобов’язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідувачем Бібліотеки ІППО.

2.    Порядок користування читальною залою

4.1.       Слухачі усіх форм курсів підвищення кваліфікації, а також користувачі з інших організацій, користуються документами з фондів Бібліотеки лише в читальній залі.

4.2.       Кількість документів, що видаються в читальній залі, не обмежується.

4.3.       Заборонено виносити документи з читальної зали.

4.4.       Не дозволено входити до зали з портфелями та велики­ми валізами.

3.    Порядок користування абонементом

5.1.       Право користування персональним абонементом нада­ється співробітникам, які постійно працюють в ІППО.[1]

5.2.       Книжки видаються користувачам терміном до 30 діб, журнали та видання, що продовжуються – до 10 діб, видання підвищеного попиту – до 15 діб. Кількість однієї видачі документів на персональний абонемент не може перевищувати 5 примірників.

5.3.       За кожний документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з Бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.

5.4.       Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну кори­стування ними, а також у разі, коли кількість узятих документів не перевищує встановлених норм.

5.5.       Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та бібліографічні видання, нові надходження літератури, пері­одичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, а також документи, які Бібліотека ІППО має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальній залі. Видача неопублікованих документів (дисертацій, звітів тощо) здійснюється згідно з порядком, визначеним адміністрацією ІППО.

4.    Права та обов'язки користувачів

6.1.       Користувач має право:

6.1.1.           Отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з фонду Бібліотеки;

6.1.2.           Отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

6.1.3.           Проводити пошук документів у автоматизованому ре­жимі;

6.1.4.           Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека;

6.1.5.           Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та переліку документів, якими він користувався;

6.1.6.           Оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежу­ють права користувача, у керівництва ІППО.

6.2.       Користувач зобов'язаний:

6.2.1.           Дотримуватись правил користування Бібліотекою;

6.2.2.           Дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;

6.2.3.           Під час відвідування Бібліотеки повідомляти бібліотека­ря про наявність у нього особистих документів;

6.2.4.           Не порушувати порядку розстановки документів у фон­ді відкритого доступу;

6.2.5.           Повертати документи не пізніше встановленого терміну;

6.2.6.           У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом двох місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням завідувача Бібліотеки), або відшкодувати їхню ринкову вартість. У разі втрати документів, виданих за кордоном, Бібліотека має право переводити їхню вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту згідно з чинним на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України;

6.2.7.           Дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;

6.2.8.           Повідомити Бібліотеку в разі зміни місця проживання, контактного телефону, переходу на інше місце роботи, закінчення терміну навчання в аспірантурі, вищому навчальному закладі.

5.    Обов'язки та права бібліотеки

7.1.       Бібліотека зобов'язана:

7.1.1.           Оперативно задовольняти запити користувачів;

7.1.2.           Інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;

7.1.3.           Вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у по­шуку необхідних джерел інформації;

7.1.4.           Вивчати інформаційні потреби користувачів;

7.1.5.           Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів, виданих користувачам;

7.1.6.           Забезпечувати високу культуру обслуговування;

7.1.7.           Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

7.1.8.           Проводити один раз на місяць санітарний день.

7.2.       Бібліотека має право:

7.2.1.           Ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів ІППО матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Бібліотекою;

7.2.2.           Після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їх повернення;

7.2.3.           У разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою згідно з вимогами даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва або інформаційно-бібліотечної ради ІППО;

7.2.4.           Позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою ІППО;

7.2.5.           Вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п. 6.2.6 цих правил.